ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก

Franchise and Retail Consultants

 

สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

บริการของเรา

1.การบริการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจสู่ระแบบแฟรนไชส์
Franchise Business Development Program (Franchise Consultants)

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise Business Development Program

พัฒนา และ ขยายธุรกิจ สู่ระบบแฟรนไชส์ ประกอบด้วย

1.Strategic Planning and Program Structure การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

2.Franchise Agreement การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์

3.Franchise Operations Manual การพัฒนาคู่มือปฎิบัติการ

4.Franchise Marketing Plan การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

5.Franchise Training Program การฝึกอบรมบุคลากรในการขับเคลื่อน ระบบแฟรนไชส์ เราพัฒนาธุรกิจของท่านให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

2.การบริการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจต้นแบบ
Prototype Development Program

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ Prototype Development Program ประกอบด้วย

1. Business Concept / Brand Concept วิเคราะห์ขนาดตลาดและเป้าหมายทางการตลาด (Market Size & Market Target Analysis) และวิเคราะห์คุณค่าทางธุรกิจที่ต้องการนำเสนอให้แก่ลูกค้า

2. Design Store Concept / Brand Identity การออกแบบ ตกแต่งร้านค้า/ธุรกิจ ทั้งรูปแบบภายนอก ภายใน แนวคิดการจัดร้าน และการจัดวาง Lay out การจัด Display การออกแบบ Contact Point

3. Product Category Management การจัดองค์กรเพื่อการรองรับการบริหารจัดการธุรกิจ รายละเอียดการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของธุรกิจต้นแบบที่กำหนด

4. Financial Projection การจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมงบกำไรขาดทุน และตัวเลขการคาดการณ์ทางธุรกิจ โดยใช้รูปแบบที่จัดทำเป็นตัวตั้งและวางเงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อทราบถึงผลประกอบการในระดับสาขา

5. Visual Merchandise & Shop Marketing การสื่อสารทางการตลาด (External Marketing Plan) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อการตลาดที่มีอิทธิพล ที่ทำให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)

6. Operations Manual / Staff Training การวางตำแหน่งงาน การกำหนดรูปแบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดทำคู่มือปฏิบัติการสำหรับธุรกิจต้นแบบ เพื่อสะดวกต่อการถ่ายทอดต่อไปในการขยายสาขาหรือธุรกิจแฟรนไชส์

3.การบริการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ
International Franchise Development

โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ International Franchise Development ประกอบด้วย

1.Strategic Planning and Program Structure การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

2.Franchise Legal การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์

3.Franchise Operations Manual การพัฒนาคู่มือปฎิบัติการ

4.Franchise Marketing Plan การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

5.Franchise Training Program การฝึกอบรมบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ เราเตรียมความในทุกแง่มุมทั้งด้านการขายและการตลาด แฟรนไชส์ต่างประเทศ ข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ การจดเครื่องหมายการค้า/บริการ

4.โครงการงานที่ปรึกษาร่วมกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่เวทีการค้าระดับสากล

5.การให้บริการจัดหลักสูตร In House Training เฉพาะรายธุรกิจ