Business Coach & Consulting 

พวกเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจและทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์, ธุรกิจค้าปลีก, การขยาย, การตลาด, เทคโนโลยี, การบริหารจัดการ, การปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล

Peerapong Kitiveshphokhawat, CFE

งานสัมมนาView More

หลักสูตรสัมมนา