การวางความชัดเจนต่อตราสินค้า Brand Concept

        ในชั้นเชิงของธุรกิจ การวางตำแหน่งเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายลูกค้าโดยกำหนดเงื่อนไขเพื่อสร้างจินตภาพทางความคิดสื่อถึงตัวตนของธุรกิจ ที่ประกอบด้วยตัวสินค้า และการให้บริการ มองเป็นภาพรวมการนำเสนอประโยชน์ให้กับลูกค้าให้ชัดเจนที่สุด นั่นจึงเป็นแนวทางที่ทุกธุรกิจที่ต้องการความได้เปรียบของสมรภูมิการตลาดต้องวางหมากให้แยบยล
 
การวางความชัดเจนต่อตราสินค้า Brand Concept
        เมื่อตราสินค้าต้องบ่งบอกความเป็นตัวตน และกำหนดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากตรานั้นๆ กระบวนการคิดสร้างตราสินค้าจึงต้องกำหนดความเป็นตัวตนประกอบกันขึ้นมาเป็นตราสินค้า กระบวนการกำหนดจึงเป็นการสร้างความชัดเจนของธุรกิจในด้านต่างๆ โดยจัดประเด็นแยกหัวข้อได้ดังนี้
       การสร้างจุดเข็งให้กับธุรกิจ CORE COMPETENCY เน้นสิ่งที่เราสามารถจัดการ หรือ ผลิต การควบคุมที่ดีกว่า หรือจุดแข็งด้านอื่นๆ มาเป็นจุดที่จะนำเสนอ ในธุรกิจปัจจุบันการเน้นความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนั้นเป็นความจำเป็น ควรเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งในการนำเสนอ ส่วนอื่นจะเป็นส่วนประกอบหรือเสริมเข้าไปในธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องเน้นในการสื่อมากนัก                                                          
      สร้างสิ่งที่จะสามารถแข่งขันได้ COMPETITIVE ADVANTAGE เน้นจุดเข็งที่ชัดเจน เช่น แหล่งผลิต ระยะเวลาของธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ สูตรพิเศษ ผลงานการวิจัย เรื่องต่างๆที่สามารถสร้างขึ้นเป็นจุดขายได้
        วางคำเรียกหา COMMUNICATION ที่สามารถอธิบายสินค้าและบริการได้ชัดเจน ว่าคืออะไร สร้างการเชื่อมโยงในสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับตราสินค้าที่นำเสนอ บอกสั้นๆได้ว่าตราสินค้าของเรานั้นเสนอผลประโยชน์อะไร     ความเป็นตัวตนของตราสินค้า BRAND IDENTITY ที่นำเสนอต่อกลุ่มมุ่งหวังตราสินค้าคือ สิ่งแรกที่ต้องชัดเจน ตราจะเป็นสิ่งที่บอกความเป็นตัวตนของธุรกิจได้ อาจจะมีการออกแบบที่เน้น ความคลาสสิก เก่าแก่ หรือ เน้นความทันสมัยด้วยรูปแบบรูปทรงล้ำสมัย  อาจจะวางแนวคิดที่เน้นสุขภาพความเป็นธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้ตรา
        คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าบริการที่สร้างขึ้นมา BRAND PERSONALITY เหมือนกับลักษณะนิสัยของตรา เป็นรูปแบบที่เป็นบุคลิกอาจแสดงด้วย การตกแต่ง ชุดพนักงาน บรรยากาศที่สร้างขึ้น
        สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการที่นำเสนอ BENEFIT GAIN FROM BRAND การมองถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าสินค้าหรือบริการ เช่น ความเร็ว ความสะดวก ความภูมิใจ คุณภาพที่แสดงสถานะของผู้ใช้สินค้า หรือ มองในแง่ประโยชน์เพิ่มเติม การเป็นที่นัดพบ การเป็นจุดรวมครอบครัว เป็นต้น
        สร้างคำเรียกหาที่เป็น สิ่งที่ชวนให้จดจำเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น BRAND SLOGAN  เป็นประโยคสั้นที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้สิ่งที่สินค้าหรือบริการมี การสร้างถ้อยคำโดดเด่นนั้นเป็นการจดจำและจูงใจการบริโภคของลูกค้าได้อย่างดี
        การจัดกลุ่มลูกค้าหลักที่จะสื่อ ไปถึง BRAND TARGET เป็นการวางกลุ่มลูกค้าที่จะรับรู้ตรา ซึ่งจะต้องเหมาะสมด้วย เป็นความลงตัวของการออกแบบและความพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
        ความพอใจที่ได้รับจากความเป็นมูลค่าของตราสินค้า BRAND SATISFIER เช่น ความภาคภูมิใจที่ใช้สินค้าบริการนั้นๆ การที่ตราสินค้าสามารถบอกสถานะภาพ รสนิยมที่ดี ก็ช่วยให้ผู้ที่ซื้อหามีความพอใจที่จะใช้สินค้าบริการและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
        ตราสินค้าที่ให้สิ่งต้องการกับลูกค้า BRAND ANSWER เป็นการตอบสนองความต้องการในสินค้าและตรายี่ห้อ
        สินค้าและบริการ PRODUCT ที่นำเสนออย่างมีคุณภาพตามที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอ  รูปแบบการให้บริการ SERVICE ที่สร้างความพอใจได้ต่อเนื่อง การเพิ่มความพอใจมีความสนุกสนานในรูปแบบการบริการ ตัดความยุ่งยากในการใช้บริการ การรับประกัน สิ่งเหล่านี้คือ รูปแบบของการสร้างวีธีการให้บริการที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้า
        นอกจากการวางแผนที่สร้างให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับดังที่กล่าวมาแล้ว การวางแผนที่จะสร้างให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับรู้และมาจับจ่ายใช้บริการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างละเอียด แนวคิดธุรกิจที่ดีจะเป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะสร้างให้ธุรกิจยืนยาว การลงทุนสร้างตราของธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่เรียกให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายด้วยความมั่นใจนั่นเอง
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์