การสร้างความคิดธุรกิจ

ความคิดธุรกิจเป็นแนวทางการกำหนดความเป็นไปของการดำเนินการ ที่ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเสียก่อน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าจะได้อะไรทั้งทางตรงทางอ้อมจากสินค้านั้นๆ ทำให้ธุรกิจเข้าใจตนเองว่าจะเดินไปอย่างไร อะไรคือจุดเข็งของตนเอง รู้ตำแหน่งของสินค้า

ถ้าหากว่าจะต้องมาวางว่าธุรกิจของเราในลักษณะธุรกิจค้าปลีกที่ถึงตัวผู้บริโภคโดยตรงจะมีอะไรเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่เป็นจุดยืน ก็อาจจะมองหลักการ 3 แบบดังนี้ คือ

  1. คุณค่าด้านความสะดวก (Convenience Value) คือ การให้บริการที่เน้นความสะดวกให้กับลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น McDonald เน้นการบริการที่รวดเร็ว หรือ Seven-Eleven มีแนวคิดเบื้องต้นจากแนว concept คือ เป็นร้านเสมือนหนึ่งเป็น “ตู้เย็นของคนจน” เมื่อบอกแนวคิดก็จะเห็นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างดี รวมถึงเห็นแนวทางการให้บริการ รูปแบบของสินค้าได้ชัดเจน แนวความคิดเหล่านั้นจะบอกถึงวิธีการบริหารรูปแบบร้านของแต่ละธุรกิจ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางรูปแบบสินค้า แม้กระทั่งระบบการปฏิบัติงาน

ร้านสะดวกซื้อดังกล่าวจึงเน้น กลุ่มลูกค้าระดับล่าง ระดับกลาง สินค้าที่จำหน่ายก็เป็นขนาดเล็ก ราคาไม่แพง ร้านเปิดตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถเน้นลูกค้าที่เดินมาซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทำเล Location ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสะดวก  เช่น  ร้านอาหาร Fast Food จะต้องวางตำแหน่งให้ร้านของตนเป็นร้านที่สะดวกซื้อและรวดเร็วจริงๆ

  1. คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) คือการสร้างความแตกต่าง (Diffenciate) ให้กับสินค้าและบริการ สำหรับธุรกิจอาหารเรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ์คงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นธุรกิจอาหารจะต้องสร้างความแตกต่างคือ “Something to talk” คือ บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้สิ่งนั้นมีเรื่องราว ประวัติที่น่าสนใจ การสร้างจุดเด่นที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าขึ้นมา
  2. คุณค่าด้านการปฏิบัติ (Business-Behavior Value) เป็นส่วนเสริมที่จะทำให้องค์ประกอบคุณค่าด้านอื่นๆ สมบูรณ์ โดยเป็นด้านการควบคุมบุคลากร การฝึกอบรมพนักงาน เช่น ร้าน Seven-Eleven พนักงานจะถูกฝึกว่าเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านต้องกล่าวคำทักทาย หรือเมื่อลูกค้าออกจากร้านก็กล่าวคำขอบคุณ รูปแบบของการปฏิบัติที่จะให้กับลูกค้ารวมถึงวิธีการให้บริการกับลูกค้า คือสิ่งที่ลูกค้าจะจดจำเป็นมาตรฐานที่จะคาดหวังว่าจะได้รับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงทำให้ผิดการคาดหวังถือว่าเป็น การลดคุณภาพลง