ความสำคัญของคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์

คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนี้

 คู่มือปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด (The blueprint of the system ) ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของธุรกิจ ที่แฟรนไชส์ซีใช้ปฏิบัติตาม

 • คู่มือปฏิบัติงาน ระบบแฟรนไชส์ จะช่วยให้แฟรนไชส์ซีในการ เปิดธุรกิจใหม่ สร้างระบบการทำงานประจำวัน และทำให้ธุรกิจเติบโตได้ (open, run, and grow the business)
 • เครื่องมือช่วยในการขาย (Sales Tool) – ใช้คู่มือมาตรฐาน เป็นเครื่องมือช่วยประกอบการขายธุรกิจแฟรนไชส์ได้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจ (Improve Competitiveness)
 • เครื่องมือในการฝึกอบรม (Training Tool) – ใช้คู่มือฯ เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของคน (Improve Productivity & Improve Employee Skills) เมื่อลูกจ้างมีทักษะเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อยอดขาย และกำไรของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นด้วย
  • ช่วยลดข้อผิดพลาดทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ (Eliminate Process Flows)
 • เครื่องมือในการอ้างอิง (Reference Tool) – ใช้คู่มือฯ เป็นเครื่องมือในการอ้างอิงการปฏิบัติงาน
  • เพิ่มคุณภาพของการปฏิบัติงาน Improve Quality
  • ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ Lower Cost
 • ใช้บังคับเพิ่มเติมจากสัญญาแฟรนไชส์ (Extension of the Legal Documents) ใช้คู่มือฯ เป็นเครื่องมือของการบังคับตามสัญญาแฟรนไชส์ โดยถือว่า มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดในคู่มือฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้บังคับได้ตามสัญญาแฟรนไชส์

 คู่มือที่ดี – มีองค์ประกอบ คือ

 • เขียนมาจากต้นแบบที่ดี
 • ใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีรูปภาพประกอบตาราง และการเขียนแนะนำเป็นขั้นเป็นตอน
 • แยกหมวดหมู่ของเรื่องได้ดี
 • มีการเปรียบเทียบวิธีการทำงานที่ถูก และผิด พร้อมยกตัวอย่าง
 • มีแบบฟอร์ม สำหรับควบคุมการทำงาน
 • ได้รับการทดลองใช้ได้นำไปอบรม และปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีการแก้ไขปรับปรุง
 • คู่มือที่ดีต้องมีการ Training มารองรับ
 • คู่มือที่ดีต้องมีการ Update อย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำในการเขียน Manual

 1. การเขียน Manual ไม่สำคัญเท่าการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Manual ที่ดีไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ต้องให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. Manual ที่ง่ายที่สุดคือสูตรอาหาร Recipe หรือเครื่องดื่ม เพราะชัดเจนและจับต้องได้ สามารถแสดงเป็นขั้นตอน หรือรูปภาพได้ชัดเจน
 3. ต้องจัดการทำงานให้เป็นระบบก่อน – จึงจะจัดเก็บข้อมูล (Document) และก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลนั้นให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 4. ควรใช้สำนวนชัดเจน – เข้าใจง่ายไม่ใช่นวนิยายคือใครทำอะไรอย่างไร Manual ที่ดีคือคนที่ทำไม่เป็นเลยสามารถอ่านแล้วเข้าใจและทำตามได้ไม่ใช่ทำให้คนที่ทำเป็นแล้วเข้าใจ
 5. ควรมีภาพขั้นตอน – การทำภาชนะและ Finished Products ประกอบ