ชนิดของคู่มือมาตรฐานในระบบแฟรนไชส์ (Type of Franchise Operation Manuals)

รูปแบบคู่มือ มี 12 เล่ม  ได้แก่

1. Product Detail Booklet : สมุดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า (โบรชัวร์)
2. Marketing Manual : คู่มือทางการตลาดรูปแบบการส่งเสริมงานด้านการตลาด
    – Marketing Management : แนววิธีการส่งเสริมด้านการตลาดของบริษัทในรูปแบบนโยบายและตัวอย่าง (Corporate + Local)
     Brand Identity Manual : การกำหนดรูปลักษณ์สัญลักษณ์ของบริษัทในรายละเอียด
     Design & Development Package : การออกแบบและการใช้สัญลักษณ์   โลโก้
3. Employee Handbook : หนังสือคู่มือสำหรับลูกจ้าง เป็นคู่มือที่เกี่ยวกับ สวัสดิการ  ข้อบังคับพนักงานคู่มือของพนักงาน และรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ รวมถึงสิทธิ์ การประเมินผล และนโยบายด้านบุคคลต่างๆ
4. Business & Financial Management System: ระบบการเงิน ระบบการเก็บเงินสด ระบบการทำงบกำไรขาดทุน การวางรูปแบบการบริหารงานโดยเฉพาะการเงิน การจ่าย การรับ นโยบายสินเชื่อ และวิธีการทำระบบเอกสารงานต่างๆ
5. Purchasing System Manual : คู่มือระบบการจัดซื้อ ระบบบริหารงานด้านจัดซื้อ
     Preferred  Suppliers Guidelines : รายละเอียดและแนววิธีการติดต่อร้านค้าหรือบริษัทที่ส่งสินค้าให้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิธีการสั่งซื้อ
     Inventory Handbook : ระบบการควบคุม Stock และวิธีการทำงาน การควบคุมหลักการและนโยบาย
6. New-Unit Opening Guidelines: คู่มือสำหรับร้านเปิดใหม่ เพื่อบอกว่าร้านที่เปิดใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง คู่มือสำหรับการเปิดสาขาใหม่ การเตรียมการ การใช้อุปกรณ์หลัก และการเริ่มต้นกิจการในวิธีการต่างๆ การกำหนดทำเลที่ตั้งร้าน รวมทั้ง แผนการเปิดร้านใหม่
7. Capital Budget : งบประมาณ การวางแผนการลงทุนการใช้จ่าย และการควบคุมงบประมาณ
8. Front Operation Manual (Daily Operation): คู่มือสำหรับระดับปฏิบัติงาน การจัดการระบบหน้าร้าน (ประจำวัน) ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมเปิด – ปิดร้าน การบริการลูค้า การควบคุมเงินสด เป็นต้น
9. Product Outlet Manual: คู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสินค้า การควบคุมส่วนงานการผลิต หรือส่วนการผลิตสินค้าในร้านนั้นๆ
10. Training Center Manual : คู่มือการฝึกอบรมจากส่วนกลาง การจัดการการฝึกอบรมของ หน่วยงานกลาง และการอบรมพนักงานในแต่ละจุดงาน
11. Equipment Specification Guidelines : คู่มือบอกวิธีการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นคู่มือของอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้าน
12. Info. Flow Manual : เป็นคู่มือการบริหารข้อมูล รายงาน และการประเมินผล รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานใหญ่