ทำไมแฟรนไชส์ต้องเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์รายเดือน Royalty Fee

ระบบแฟรนไชส์มาตรฐานจะถูกออกแบบกระบวนการทำงานเชื่อมโยงระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีร่วมกัน  แฟรนไชส์ซอร์จะต้องรูปแบบทำงานที่ง่ายเพื่อส่งการทำงานต่อให้กับแฟรนไชส์ซี

ซึ่งปกติแล้วแฟรนไชส์ซีเป็นผู้ทำกำไรสร้างรายได้จากการขายหน้าร้านกับลูกค้าโดยตรง   หากแฟรนไชส์ซอร์การบวกราคาขายจากต้นทุนสินค้าทำไดเพียงบางส่วน  อาจเป็นวิธีการที่ไม่ถูกมากนักเพราะด้วยกลไกการตลาด หากไม่ใช่วัตถุดิบหรือคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้อาจเกิดข้อเปรียบเทียบได้ในที่สุด เมื่อแฟรนไชส์ซีได้ผลตอบแทนยอดขายหน้าร้านก็ถูกแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  Royalty Fee  ส่งให้กับแฟรนไชส์ซอร์ส่วนกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีมงาน

โดยปกติแฟรนไชส์ซอร์จะต้องมีต้นทุนในการบริหารธุรกิจเพราะมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เช่น  ฝ่ายบริการลูกค้า  ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายการตลาด  การวิจัยคิดค้นพัฒนาสูตรหรือเมนูใหม่ๆ  ให้ทันต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ  เพื่อสนับสนุนการทำงานแฟรนไชส์ซีให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  เรียกว่าต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ตามเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์

การกำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์  แบ่งออกเป็นดังนี้

  1. ค่าสิทธิแรกเข้าแฟรนไชส์ Franchise Fee  เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แฟรนไชส์ซอร์ในฐานะเจ้าของสิทธิและประสบการณ์ในองค์ความรู้ของธุรกิจ ความลับทางการค้า  เครื่องหมายการค้า รวมถึงระบบการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่ทางแฟรนไชส์ซอร์จัดให้แก่แฟรนไชส์ซีโดยเฉพาะในช่วงแรกของการดำเนินงาน จนกระทั่งเกิดรายได้ในการดำเนินการธุรกิจ
  2. ค่าสิทธิ์ (Royalty Fee)  เป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากฐานรายได้ของแฟรนไชส์ซี  ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องอาจเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์  ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกๆ ด้านที่สำคัญของระบบแฟรนไชส์  เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนการทำงานแฟรนไชส์ซีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ค่าการตลาด (Marketing Fee)  เป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากฐานรายได้เช่นเดียวกันของแฟรนไชส์ซี  ต้องจ่ายต่อเนื่องเป็นรายเดือน หรือรายปี  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาด  โฆษณาประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแก่ภาพรวมของระบบแฟรนไชส์  ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของสาขาใดสาขาหนึ่ง  เช่น การทำโปรโมชั่นร่วมกันทุกสาขา  เป็นต้น บางธุรกิจอาจมีค่าการตลาดท้องถิ่น (Local  Store Marketing) เป็นค่าตอบแทนเรียกเก็บ เป็นรายเดือนหรือรายปี วัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาดและโฆษณา ภายใต้รอบรัศมีการขาย ของร้านสาขานั้นๆ เช่น  การติดป้ายเฉพาะสาขา  โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขา  เป็นต้น  ซึ่งการทำลักษณะแบบนี้ต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ระบบแฟรนไชส์ได้กำหนดไว้