ประเภทของแฟรนไชส์ เรื่องสำคัญก่อนขยายธุรกิจแฟรนไชส์

หากคุณกำลังจะพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ แม้ความสำเร็จจะมีวิธีที่แตกต่างกัน แต่ประเภทแฟรนไชส์คือสิ่งสำคัญที่ผู้พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ควรรู้   ดังนี้

▪️Product or Brand Franchising
เป็นระบบขยายแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต

▪️Business Format Franchising
เป็นระบบขยายแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต เพื่อขายสินค้าหรือ บริการ โดยมีการถ่ายทอดในวิธีการดำเนินธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน

▪️Conversion Franchising
เป็นระบบขยายแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตได้เปลี่ยนธุรกิจที่มีอยู่เดิมแล้วให้เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบใหม่

ดังนั้น หากเราต้องการขยายธุรกิจแฟรนไชส์   สร้างระบบแฟรนไชส์  หรือพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระดับสากล ควรเลือกกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์เรา