สัมมนาหลักสูตร “ Advanced Franchise Program ”

สัมมนาหลักสูตร  “ Advanced Franchise Program ”  หลักสูตร 5 วัน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์  การวางแนวคิดกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์  การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์  กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์   การวางแผนคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการร้านสาขา   แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และเรียนรู้แบบเจาะลึกผ่านกรณีศึกษา

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
  • การสร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์และการวางแนวคิดระบบจัดการร้านสาขาระดับสากล
  • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
  • การวางระบบปฎิบัติการ เชื่อมโยงการบริหารสาขาแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
  • การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์
  • การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์
  • Work shop Study “แนวทางพัฒนาระบบแฟรนไชส์ระดับสากล”

 เหมาะสำหรับ     เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง