ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
Principal Consultant

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

อาจารย์พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

อาจารย์เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
Art Director

อาจารย์พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

อาจารย์เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล
Digital Design Department