ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
Principal Consultant

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

อ.เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
Art Director

อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

อ.เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล
Digital Design Department