หลักสูตร Advanced Franchise Program

หลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  “Advanced Franchise Program”  รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรม work shop เข้มข้นตลอด 5 วัน จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งระดับ SMEs และมหาชน กว่า 200 กิจการ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์  การวางแนวคิดกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์  การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์  กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์   การวางแผนคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการร้านสาขา   แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และเรียนรู้แบบเจาะลึกผ่านกรณีศึกษา

Day 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ กล่าวถึง “ทฤษฎีหลักการบริหารธุรกิจระบบแฟรนไชส์” และ “หลักการสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์” และได้รับเกียรติจาก อ. เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กล่าวถึง แบรนด์หัวใจสำคัญการสร้างร้านต้นแบบ”

Day 2 ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กล่าวถึง “การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และกระบวนการขายธุรกิจแฟรนไชส์” ทำให้ทราบถึงที่มาของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และการวางกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานในระดับสากลและได้รับเกียรติจาก อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ได้ออกแบบ Workshop “การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์” เพื่อให้ผู้บริหารธุรกิจได้ทดลองจริง

Day 3 นอกเหนือจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว หัวใจสำคัญของแฟรนไชส์ระดับสากล คือการวางระบบแผนปฏิบัติการ เชื่อมโยงบริหารสาขา การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระบบแฟรนไชส์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์ ผู้พัฒนาคู่มือปฎิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 100 กิจการ กล่าวถึง การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ และการสร้างคู่มือปฏิบัติการ และการฝึกอบรมแฟรนไชส์ และได้รับเกียรติจาก อ. เปรมพงศ์ สืบสันติกุล แบ่งปันกรณีศึกษา “การพัฒนาร้านต้นแบบระบบแฟรนไชส์” และ คุณสิทธิพร สุวรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานรับสร้างบ้าน อันดับ 1 PD HOUSE บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

Day 4 ได้รับเกียรติจาก อ.พริษฐ์  อนุกูลธนาการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ กล่าวถึง “การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์” และอ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ ในหัวข้อ “กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี” ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การวางแผนการตลาดระบบแฟรนไชส์ เราควรจะพิจารณาจากปัจจัยหลายองค์ประกอบ เช่น ความถนัดความชอบ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ความพร้อมทั้งด้านเงินทุน ทำเล และบุคลากร เพราะแฟรนไชส์ซี เปรียบเสมือนกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

Day 5 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมายแฟรนไชส์ กล่าวถึง “การให้สิทธิในระบบแฟรนไชส์” และ “การออกแบบสัญญาในระบบแฟรนไชส์” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอแผนธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทีมอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และรับใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ “Advanced Franchise Program” รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Business Coach เรายกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ระดับสากล

#BusinessCoach #ที่ปรึกษาแฟรนไชส์
#สร้างแฟรนไชส์ #พัฒนาแฟรนไชส์
โทร.02-4501335