สัมมนาหลักสูตร “Advanced Franchise Program”

หลักสูตรเจาะลึกพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
Advanced Franchise Program (AFP)

จุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อต้องการให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแนวคิด และกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ตัวจริง โดยใช้หลักทฤษฎีของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์ตาม Case Study และโจทย์ที่ได้รับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
  • การสร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์ และการวางแนวคิดระบบจัดการร้านสาขาระดับสากล
  • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
  • การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์
  • การวางระบบปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงการบริหารสาขาแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
  • การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์
  • Workshop Study “แนวทางพัฒนาระบบแฟรนไชส์ระดับสากล”

เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Advanced Franchise Program Certificate

เหมาะสำหรับ     เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 084 837 7041