Author Archives: wachira

รู้ก่อนเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

“รู้เรา” ว่าที่แฟรนไชส์ซี (Franchisee) เริ่

ถึงเวลาพัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์

กว่าธุรกิจจะเริ่มต้นได้ผู้ประกอบการก็ต้องผ่านการทดสอบหล