Category Archives: Event & Training

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

หลักสูตรออนไลน์การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

สัมมนาหลักสูตร “ Advanced Franchise Program ”

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัมนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็รต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ

หลักสูตรการตรวจเยี่ยมสาขาแบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการเขต Area Manager ของธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ หรือธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนการทำงานในการตรวจเยี่ยมสาขา ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และช่วยให้แต่ละสาขามียอดขายที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกนับวันยิ่งมีความสำาคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งเป็นการวางแผนการรองรับยุทธศาสตร์การขยายตัวธุรกิจในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ในพื้นที่ปลอดภาษี

หลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จุดมุ่งหมายสำคัญในการออกแบบหลักสูตร การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA in Franchise Management เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้