Category Archives: Event & Training

หลักสูตรออนไลน์การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

สัมมนาหลักสูตร “ Advanced Franchise Program ”

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัมนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็รต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ

หลักสูตรการตรวจเยี่ยมสาขาแบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการเขต Area Manager ของธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ หรือธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนการทำงานในการตรวจเยี่ยมสาขา ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และช่วยให้แต่ละสาขามียอดขายที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกนับวันยิ่งมีความสำาคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งเป็นการวางแผนการรองรับยุทธศาสตร์การขยายตัวธุรกิจในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ในพื้นที่ปลอดภาษี

หลักสูตรการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จุดมุ่งหมายสำคัญในการออกแบบหลักสูตร การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ Mini MBA in Franchise Management เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้