ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE
ประธานที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี

อ.เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล
ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสร้างร้านต้นแบบ