การขยายธุรกิจ

เปิดหลักสูตรใหม่ โดย
“Business Coach Training Center”

Business Coach เปิดแล้ว Training Center

รวมหลักสูตร

สำหรับผู้ที่อยู่ในองค์กร และผู้ที่ทำธุรกิจด้วยตนเอง

“รวมหลักสูตรในการทำธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับทั้งตนเองและองค์กรของท่าน”

6 หลักสูตรเบื้องต้น สำหรับพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

การขยายธุรกิจ

Train the Trainer

 • บทบาทของวิทยากรฝึกอบรม
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
 • การนำเสนอ
 • เทคนิคการฝึกอบรม
 • การฝึกการนำเสนอ

Leadership

 • ความท้าทายของศตวรรษที่ 21
 • วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นำ
 • การสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างพลังให้พนักงาน
 • ผู้นำกับการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง

Team Management

 • ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน
 • บทบาทผู้ร่วมงานกับทำงานเป็นทีม
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

Excelling at Sales & Services

 • พื้นฐานการขาย และการให้บริการ
 • การประยุกต์ใช้วิธีการขาย และการให้บริการ

The Communication for Organization Power Increment

 • กลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการสื่อสารในที่ทำงาน
 • การสื่อสารกับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์

Digital Marketing Strategies

 • แปลงทฤษฎีสู่การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • การตลาดกับการปรับตัวขององค์กร
 • การตลาดกับกฤติกรรมของลูกค้า

สนใจ ลงทะเบียน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-615-2647 , 080-550-2134,

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Testimonials vdo