ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก

สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

เกี่ยวกับเรา

กว่า 30 ปี ที่เราเข้าใจแวดวงแฟรนไชส์  ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากถึง 300 กิจการ  ทีมที่ปรึกษาบิสิเนสโค้ช เรายังคงมุ่งมันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานระบบแฟรนไชส์ไทยให้เทียบเท่าในระดับสากล

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันบริหารแฟรนไชส์และการค้าปลีกในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด

โดยฝึกสอนและการให้คำปรึกษาด้วยความสัมพันธ์และเทคนิคการทำงานร่วมกัน

พันธกิจ

COACH Consulting มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ และให้คำปรึกษาครบวงจร

เรามุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับลูกค้าส่วนบุคคลและเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

Coach : Inspire your Business
โค้ช “จุดประกายสร้างธุรกิจ”
โค้ช ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการศึกษา และการสร้างสรรค์แนวทางการอบรม ฝึกฝนแนวใหม่ ที่เน้นการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อทีมงาน บุคคล และมืออาชีพ
โค้ช พัฒนาระบบการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เน้นการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา และสร้างประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เฉพาะด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจของคนไทย และสร้างรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่ได้เปรียบ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริง

  • การศึกษาเน้นกระบวนการที่ง่ายแต่เป็นจริง
  • การศึกษาสามารถทำได้ในทุกรูปแบบ ทุกที่ และทุกเวลา
  • การศึกษาจากสภาพความเป็นจริง การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่แท้จริง
  • การศึกษาที่เน้นเจาะการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้

โค้ช จะมุ่งพัฒนาระบบการอบรมที่ทันสมัยในระบบการเรียนเฉพาะด้าน ค้าปลีก แฟรนไชส์ และการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม เพื่อให้สามารถกระจายตัวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

โค้ช เราคือ ผู้นำในการจัดสัมมนาฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงการปฏิบัติ และด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจ และการพัฒนาการเรียนทางไกลเพื่อสร้างโอกาสผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจทุกพื้นที่

โค้ช วิสัยทัศน์ สร้างธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ให้เป็นรูปแบบการลงทุนที่ดีและเป็นมาตรฐานของการพัฒนาชีวิตของคนไทย

ภารกิจ สร้างกระบวนการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เกิดสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อกัน

สร้างระบบแฟรนไชส์ไทย และกระบวนการธุรกิจด้านค้าปลีก ให้สามารถพัฒนาสู่ตลาดระดับนานาชาติ และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

หลักการของ กระบวนการโค้ช (Coach Procedures) สร้างเครือข่ายธุรกิจด้านค้าปลีกแฟรนไชส์ พัฒนามืออาชีพด้านการบริหารจัดการ ทั้งผู้ประกอบการและทีมงาน สู่ระบบการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารค้าปลีกและแฟรนไชส์

โค้ช เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ด้านค้าปลีก และแฟรนไชส์ เน้นในการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม

โค้ช ขยายขีดขั้นศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้วยการเป็นหน่วยงานหลักต่อการพัฒนาหลักสูตรให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินการธุรกิจที่แข่งขันได้ระดับสากล

การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจTrends in Business Analysis

ระบบแฟรนไชส์ของประเทศไทยนั้นจะมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง และมีการพัฒนามาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ธุรกิจด้านแฟรนไชส์จะมีการขยายตัวในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี มีอัตราเติบโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15% เท่ากับระบบธุรกิจมีการขยายตัวไม่น้อยกว่า 120%

นอกจากนั้นธุรกิจที่เป็นระบบการค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก ต่างต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความเข้าใจต่อการบริหาร หรือพัฒนารูปแบบธุรกิจกลายเป็นความจำเป็นของทั้งระดับบุคคล และองค์กรที่จะต้องเร่งพัฒนาเป็นความสำคัญอันดับแรก

การยกระดับความสำคัญของการศึกษาที่ได้มาตรฐานเชิงวิชาชีพจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน และข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการเรียนรู้

องค์กรด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ของไทยจะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรของตน ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนั้นการวางแนวทางการพัฒนาธุรกิจจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแข่งขันที่กลายเป็นตลาดสากล และการขยายศักยภาพต่อการเชื่อมโยงความสามารถจากภายนอกสู่ธุรกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งให้กลยุทธ์ที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน