สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
หลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -16.00 น.

ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ  รัชดา

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน  กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

กำหนดการ หลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

09.30 – 10.00 น.             ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.00 น.             บรรยายหัวข้อ “Franchise Business Development

12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             บรรยายหัวข้อ “Franchise Business Development”  (ต่อ)

 14.30 – 14.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

 14.45 – 16.00 น.             Work Shop How to Set Up Franchise Business

 16.00 น.                         จบการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 • สถานการณ์ธุรกิจ และกฎหมายแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 • สาเหตุของการล้มเหลวและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
 • ความแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ ระบบไลเซนส์ และระบบอื่นๆ
 • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์
 • การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์
 • โครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • กลยุทธ์แฟรนไชส์แต่ละประเภท และแนวทางการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจ
 • การสร้างรายได้จากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์
 • แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขยายธุรกิจแฟรนไชส์
 • กรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ระดับสากล
 • Workshop แบ่งกลุ่ม เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระบบแฟรนไชส์เฉพาะด้านตัวจริง เช่น
  ด้านการวางแผนกลยุทธ์, คู่มือปฏิบัติการ, การตลาดและขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 5,500 บาท ต่อท่าน

สอบถามข้อมูล   โทร 080-550-2134

📌หลักสูตรแฟรนไชส์ที่เรียนแล้วพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ได้จริงกว่า 200 กิจการ

 

สำรองที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม