โครงการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

โครงการให้คำปรึกษา “การพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์” โดยที่ปรึกษาทำหน้าที่วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างให้ประสิทธิภาพ สร้างรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา เพื่อเตรียมการขยายธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ต่อไป

การดำเนินงานของที่ปรึกษาจะวางแนวทาง เริ่มจากการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Plan) จัดทำเอกสารสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) พร้อมกับการพัฒนาคู่มือการบริหารและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Operations Manual) การพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Marketing Plan) รวมถึงการฝึกอบรมทีมงาน (Franchise Training Program) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารงานในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้การขยายธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

โครงการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจ โรงงานผู้ผลิตสินค้า หรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่แล้ว ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ ที่ต้องการใช้กลยุทธ์ แฟรนไชส์ ในการต่อยอดธุรกิจ ด้วยเพิ่มจำนวนสาขาที่สามารถบริหารจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน มากกว่าการขายแฟรนไชส์ให้มีจำนวนสาขามากๆ เพียงอย่างเดียว ทางทีมที่ปรึกษาจะออกแบบกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจท่าน ครอบคลุมทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายแฟรนไชส์

ขั้นตอนการทำงานที่ปรึกษา

  • การประชุมครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นโครงการงานที่ปรึกษา อธิบายกระบวนการให้คำปรึกษา รายละเอียดในโครงการฯ
  • ศึกษาและเก็บข้อมูลธุรกิจ Site Visit เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาเข้าใจรายละเอียดภาพรวมธุรกิจที่รับคำปรึกษา
  • ทีมที่ปรึกษาเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญตามแผนงานโครงการฯ นำเสนอให้กับทางทีมผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาจะเข้าประชุมและนำเสนอในทุกสัปดาห์
  • การสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง ปัญหาที่พบ งานที่ติดตามในครั้งถัดไป
  • การให้คำปรึกษาทั่วไป ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
  • การจัดส่งมอบเครื่องมือตามแผนงานโครงการฯ ให้กับทางทีมผู้บริหาร การทำงานจะดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ที่ระบุไว้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ได้วางไว้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-550-2134

add line Click!

สนใจเข้าร่วมโครงการ