“Franchise Talk by Peerapong” พัฒนาการแฟรนไชส์ญี่ปุ่นหลัง ค.ศ. 2000

ธุรกิจแฟรนไชส์หลังปี ค.ศ.2000 ได้มีบทบาทขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น และน่าจับตาต่อไปว่า ในปี 2020  ธุรกิจแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นจะยิ่งเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงในประเทศไทย

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการพัฒนาในประเทศไทย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ระดับแนวหน้า ได้สั่งสมมุมมองจากประสบการณ์การศึกษาและดูงานในต่างประเทศ  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาลงมือให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจซึ่งแฟรนไชส์นับว่าตอบโจทย์โดยตรงด้วยเป้าหมายการขยายกิจการด้วยระบบสาขา

ดร.พีระพงษ์ ได้ให้ทัศนะถึงพัฒนาการด้านแฟรนไชส์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของการเรียนรู้สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาย หลังปี ค.ศ.2000 หลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบแฟรนไชส์เข้ามาสู่ระบบธุรกิจ ขณะที่ญี่ปุ่นประเทศแรกในเอเชียที่นำระบบธุรกิจดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ปี ค.ศ 1962 เป็นต้นมา และได้เกิดช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในญี่ปุ่น ธุรกิจของแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นจึงถูกพัฒนามากขึ้น  อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังต้องอาศัยขนาดตลาดของตัวเองโดยเฉพาะ Logistic เพราะประชากรมากพอที่จะขยายภายใน  การออกนอกประเทศจังยังไม่ได้ลงทุนเต็มที่    

ในอีก 10 ปีถัดมา คือ หลังปี 2010  มีการขยายตัวของแบรนด์ที่มีความหลากหลายทั้งในธุรกิจที่เป็นรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ มองเห็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือ สภาพสังคมของญี่ปุ่นที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปี ขึ้นไปราว ร้อยละ 28.1 ) ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนประชากรอายุ 70 ปี ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ของประเทศ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวก  ทำธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาของผู้บริโภค  ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นความนิยมในหมู่ผู้สูงอายุ

ในปี 2010 ธุรกิจคอนวีเนี่ยนสโตร์ของญี่ปุ่นมีมากกว่า 10 แบรนด์ขึ้นไป และใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นตัวขยาย   และข้ามมาสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เออีซีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญ 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้บอกเล่าถึงการเดินทางไปการเดินทางไปดูแฟรนไชส์ที่ญี่ปุ่นว่า จะเห็นหลากหลายแบรนด์เกิดขึ้นกับธุรกิจร้านการกาแฟ  ร้านสะดวกซื้อ ร้าน Fix Price รวมถึงร้านอาหารที่วิ่งไปตามวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น ราเม็ง โดนเน้นไปที่การรักษาสุขภาพของผู้บริโภค คนญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะอนุรักษ์นิยมจึงดำเนินธุรกิจเตาะแตะระดับหนึ่งจนเกิดการบูมมากจึงจะลงทุนในรูปแฟรนไชส์ และจากแฟรนไชส์ไปสู่การหามาสเตอร์แฟรนไชส์ 

2020 ญี่ปุ่นจะเป็นนักค้าแฟรนไชส์คนสำคัญของตลาดโลก ที่จะทำได้ดีกว่าแฟรนไชส์ของอเมริกัน ที่การกระจายตัวเริ่มลดลง ในประเทศไทยแฟรนไชส์ญี่ปุ่นจะเข้ามาเป้นอันดับต้นๆของประเทศไทย)

ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการพัฒนาในประเทศไทย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ระดับแนวหน้า ได้สั่งสมมุมมองจากประสบการณ์การศึกษาและดูงานในต่างประเทศ  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาลงมือให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจซึ่งแฟรนไชส์นับว่าตอบโจทย์โดยตรงด้วยเป้าหมายการขยายกิจการด้วยระบบสาขา ทั้งนี้ ดร.พีระพงษ์ ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2020 ให้จับต่อธูรกิจแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีบทบาทสำคัญต่อตลาดโลก ซึ่งจะทำได้ดีกว่าแฟรนไชส์ของอเมริกัน ที่การกระจายตัวเริ่มลดลง สำหรับในประเทศไทยแฟรนไชส์ญี่ปุ่นจะเข้ามาสู่ตลาดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย