ระบบแฟรนไชส์
       ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การขยายสาขาแบบแฟรนไชส์ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ควรทำความเข้าใจถึงหลักการ แนวคิด คุณค่า รวมถึงการจัดการมาตรฐานให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินตนเอง และนำไปสู่การตัดสินใจถึงความเหมาะสมกับวิธีการดังกล่าว และเตรียมพร้อมรับมือในขั้นต่อไป
       ดังนั้นจะขอยกเนื้อหา ‘แฟรนไชส์กับการขยายธุรกิจ’ โดยอ้างอิงจากหนังสือ Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ มาฝากกันค่ะ
AFP_business consulting

แนวคิดการขยายสาขา
ระบบแฟรนไชส์

🔵 สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และดึงชื่อเสียงของกิจการกลับสู่ลูกค้า

🔵 การทำธุรกิจแฟรนไชส์ มีตราสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อสร้างการจดจำ และให้ร้านแฟรนไชส์เป็นรูปแบบเดียวกันทุกสาขา

🔵 การขยายแฟรนไชส์ สร้างขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงในการลงทุน

AFP_business consulting

คุณค่าของรูปแบบธุรกิจ

🔴 คุณค่าด้านความสะดวก
การให้บริการที่เน้นความสะดวกให้กับลูกค้าเป้าหมาย

🔴 คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ

🔴 คุณค่าด้านการปฏิบัติ
ส่วนเสริมที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ เช่น การควบคุมและฝึกอบรมพนักงาน

AFP_business consulting

🟦 Know-how Control การควบคุมวิธีการสำคัญในการผลิต

🔺 การควบคุมวิธีการผลิต
🔺 การควบคุมแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งสินค้า
🔺 การควบคุมด้วยรูปแบบการบริหาร

🟦 Procedures Control การควบคุมขั้นตอนในการดำเนินงาน

🔺 Working Process ควบคุมวิธีการทำงานอย่างละเอียด
🔺 Training อบรมพนักงานตามรูปแบบที่วางไว้
🔺 Support Facilities หน่วยงานที่
รองรับการปฏิบัติงานต่างๆ

🟦 Identification Items & Brand Name การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

🔺 ตราสินค้าที่ต้องปกป้องไม่ให้ใคร
มาเลียนแบบ
🔺 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อภาพพจน์
ของร้านหรือสินค้า