ที่ปรึกษาธุรกิจ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

Certified Franchise Executive, CFE

Founder of Business Coach and Consulting

ตำแหน่งปัจจุบัน

   • ประธานที่ปรึกษา บริษัท Business Coach and Consulting
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
   • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจชั้นนำ

เกียรติประวัติ

   • ได้รับโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงิน ปี 2551
   • ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2553 (DIP Consultant Award 2010) สาขาบริหารจัดการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งทางสังคม

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)
  • อดีตนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย (FSA)
  • ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ กระทรวงพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กระทรวงพาณิชย์
  •  รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐาน
  • กรรมการร่วมในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
  • ประธานอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาด้านธุรกิจสมัยใหม่ กระทรวงพาณิชย์คณะอนุกรรมการค้าปลีก ปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

   • ผู้จัดการฝ่ายวางระบบ เซ็นทรัลมินิมาร์ท พัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล
   • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ บริษัท Peace Canning Co., Ltd.
   • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Adidas Thailand (กลุ่มบริษัทในเครือ Central Sport)
   • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท Spec Thai Public Co., Ltd. วางระบบเครือข่ายการบริหารงานให้กับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ต่างๆ
   • เป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการวางระบบการตลาด และการวางระบบ Franchise ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหาร อาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารนครหลวงไทย กรมส่งเสริมการส่งออก เครือปูนซีเมนต์ไทย กรมการค้าภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันราชภัฏ
   • สอนระดับปริญญาโทวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • สอนการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • สอนระบบ MIS ในธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • วิทยากรด้านการจัดการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ในประเทศพม่า โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จัดโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก และหอการค้าพม่า (UMFCCI)

ประสบการณ์ฝึกอบรม

   • การอบรมระบบธุรกิจแฟรนไชส์ การสร้าง Master Franchise จาก Sign University, Florida USA.
   • การอบรมธุรกิจแฟรนไชส์ต่อเนื่อง จาก สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์สากล IFA, Washington USA.
   • การอบรม Master in Franchise จากสถาบัน IIFE ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์ และสมาคมแฟรนไชส์สากล สหรัฐอเมริกา
   • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางรูปแบบระบบ POS จากบริษัท OMRON ประเทศสิงคโปร์
   • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางระบบ POS (POS International Conference) จากประเทศสิงคโปร์
   • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางรูปแบบการจัด Exhibition จากสถาบัน Skyline ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • การฝึกอบรมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCN จากบริษัท JRC (Japan Radio Company) ประเทศญี่ปุ่น
   • การสัมมนาทางการตลาดระบบเครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ จาก Teraoka Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
   • การฝึกอบรมระบบ Touch Screen และการผลิต จากบริษัท ELO Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • การสัมมนาการตลาดระบบ EAS Technology จากบริษัท Sensormatic Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • การสัมมนาและศึกษาระบบการผลิตเครื่องพิมพ์ Barcode จากบริษัท Axiohm Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • การฝึกอบรมอื่นๆ ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การจัดการในธุรกิจค้าปลีก และการสัมมนา ด้านการวางระบบร้านค้าปลีก และการฝึกอบรมอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ด้านเทคโนโลยีค้าปลีก
   • ได้รับการฝึกอบรมและผ่านงานเฉพาะทางด้านค้าปลีก เน้นระบบการบริหารงานและการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบงานแบบสาขาและแฟรนไชส์
   • การอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

งานเขียน

   • หนังสือ “การวางระบบงานยุทธศาสตร์การค้าปลีก”
   • หนังสือ “การค้าปลีกสมัยใหม่” กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
   • ร่วมเขียนหนังสือ เส้นทางสู่พ่อมดการตลาด
   • หนังสือ “เทคโนโลยีกับการบริหารร้านค้า”
   • หนังสือ “ไม่รู้ไม่ต้องขาย”
   • หนังสือ “สร้างระบบสร้างกำไร”
   • หนังสือ “ร้านค้าล้านขาย”
   • หนังสือ “รู้ลึกเรื่องแฟรนไชส์”
   • หนังสือ “รู้เท่ารู้ทันแฟรนไชส์”
   • หนังสือ “แฟรนไชส์ โคลนนิ่งธุรกิจ”

คอลัมนิสต์

   • คอลัมน์ แฟรนไชส์ คอนเนอร์ หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์
   • คอลัมน์ วรยุทธ์ค้าปลีก หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย
   • คอลัมน์ รอบรู้เรื่องแฟรนไชส์ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
   • คอลัมน์ Inside Franchise นิตยสาร Make Money
   • คอลัมน์ Road to Franchise นิตยสาร NEW Search
   • คอลัมน์ Professional Zone นิตยสาร NETWORK NEWS
   • คอลัมน์ Food Franchise นิตยสาร Thailand Restaurant News
   • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารช่องทางทำมาหากิน
   • คอลัมน์ มองโลกกว้างกับ อ.พีระพงษ์ นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย
   • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

Area of Expertises

   • สร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์
   • การตลาดร้านค้าปลีก
   • การขยายสาขา และวางระบบร้านค้าปลีก
   • ออกแบบ และพัฒนารูปแบบธุรกิจ

การศึกษา

   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • ปริญญาโท การจัดการการตลาด (MIM) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University จากประเทศสวีเดน
   • CFE Certified Franchise Executive จากสมาคมแฟรนไชส์สากล International Franchise Association USA. (IFA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ศึกษาเฉพาะด้านแฟรนไชส์ จากสถาบัน Franchise University, Francorp. Chicago USA.
   • Mini MBA in Franchise สถาบัน H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship NOVA Southeastern University USA.
   • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจค้าปลีก (Master Degree in Retail Management) University of Stirling, UK จากประเทศอังกฤษ
   • ได้รับทุนศึกษา ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม