ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานที่ปรึกษา (Principal Consultant)
  บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจชั้นนำ

เกียรติประวัติ

 • ได้รับโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงิน ปี 2551
 • ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2553 (DIP Consultant Award 2010) สาขาบริหารจัดการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งทางสังคม

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)
 • อดีตนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย (FSA)
 • ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กระทรวงพาณิชย์
 • รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐาน
 • กรรมการร่วมในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาด้านธุรกิจสมัยใหม่ กระทรวงพาณิชย์
 • คณะอนุกรรมการค้าปลีก ปี 2558

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท การจัดการการตลาด (MIM) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University จากประเทศสวีเดน
 • CFE Certified Franchise Executive จากสมาคมแฟรนไชส์สากล International Franchise Association USA. (IFA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศึกษาเฉพาะด้านแฟรนไชส์ จากสถาบัน Franchise University, Francorp. Chicago USA.
 • Mini MBA in Franchise สถาบัน H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship NOVA Southeastern University USA.
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจค้าปลีก (Master Degree in Retail Management) University of Stirling, UK จากประเทศอังกฤษ
 • ได้รับทุนศึกษา ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายวางระบบ เซ็นทรัลมินิมาร์ท พัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ บริษัท Peace Canning Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Adidas Thailand (กลุ่มบริษัทในเครือ Central Sport)
 • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท Spec Thai Public Co., Ltd. วางระบบเครือข่ายการบริหารงานให้กับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ต่างๆ
 • เป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการวางระบบการตลาด และการวางระบบ Franchise ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหาร อาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารนครหลวงไทย กรมส่งเสริมการส่งออก เครือปูนซีเมนต์ไทย กรมการค้าภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันราชภัฏ
 • สอนระดับปริญญาโทวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนระบบ MIS ในธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยากรด้านการจัดการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ในประเทศพม่า โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จัดโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก และหอการค้าพม่า (UMFCCI)

ประสบการณ์ฝึกอบรม

 • การอบรมระบบธุรกิจแฟรนไชส์ การสร้าง Master Franchise จาก Sign University, Florida USA.
 • การอบรมธุรกิจแฟรนไชส์ต่อเนื่อง จาก สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์สากล IFA, Washington USA.
 • การอบรม Master in Franchise จากสถาบัน IIFE ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์ และสมาคมแฟรนไชส์สากล สหรัฐอเมริกา
 • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางรูปแบบระบบ POS จากบริษัท OMRON ประเทศสิงคโปร์
 • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางระบบ POS (POS International Conference) จากประเทศสิงคโปร์
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางรูปแบบการจัด Exhibition จากสถาบัน Skyline ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การฝึกอบรมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCN จากบริษัท JRC (Japan Radio Company) ประเทศญี่ปุ่น
 • การสัมมนาทางการตลาดระบบเครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ จาก Teraoka Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
 • การฝึกอบรมระบบ Touch Screen และการผลิต จากบริษัท ELO Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสัมมนาการตลาดระบบ EAS Technology จากบริษัท Sensormatic Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสัมมนาและศึกษาระบบการผลิตเครื่องพิมพ์ Barcode จากบริษัท Axiohm Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การฝึกอบรมอื่นๆ ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การจัดการในธุรกิจค้าปลีก และการสัมมนา ด้านการวางระบบร้านค้าปลีก และการฝึกอบรมอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ด้านเทคโนโลยีค้าปลีก
 • ได้รับการฝึกอบรมและผ่านงานเฉพาะทางด้านค้าปลีก เน้นระบบการบริหารงานและการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบงานแบบสาขาและแฟรนไชส์
 • การอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

งานเขียน

 • หนังสือ “การวางระบบงานยุทธศาสตร์การค้าปลีก”
 • หนังสือ “การค้าปลีกสมัยใหม่” กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
 • ร่วมเขียนหนังสือ เส้นทางสู่พ่อมดการตลาด
 • หนังสือ “เทคโนโลยีกับการบริหารร้านค้า”
 • หนังสือ “ไม่รู้ไม่ต้องขาย”
 • หนังสือ “สร้างระบบสร้างกำไร”
 • หนังสือ “ร้านค้าล้านขาย”
 • หนังสือ “รู้ลึกเรื่องแฟรนไชส์”
 • หนังสือ “รู้เท่ารู้ทันแฟรนไชส์”
 • หนังสือ “แฟรนไชส์ โคลนนิ่งธุรกิจ”

คอลัมนิสต์

 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ คอนเนอร์ หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์
 • คอลัมน์ วรยุทธ์ค้าปลีก หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย
 • คอลัมน์ รอบรู้เรื่องแฟรนไชส์ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
 • คอลัมน์ Inside Franchise นิตยสาร Make Money
 • คอลัมน์ Road to Franchise นิตยสาร NEW Search
 • คอลัมน์ Professional Zone นิตยสาร NETWORK NEWS
 • คอลัมน์ Food Franchise นิตยสาร Thailand Restaurant News
 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารช่องทางทำมาหากิน
 • คอลัมน์ มองโลกกว้างกับ อ.พีระพงษ์ นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย
 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารแฟรนไชส์สร้างอาชีพ