อาจารย์พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์

การศึกษา            

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Post Graduated study in Food Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Diploma in e-Technology and Programming, National Institute of Information Technology (NIIT)

 ประสบการณ์การทำงานด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์

 • วิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ เช่น
 • หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B) และหลักสูตรมาตรฐานแฟรนไชส์ (Franchise Standard) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ “อาหารอร่อย ร้าน 100 ปี” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • หลักสูตรค้าปลีกและแฟรนไชส์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการบริหารการค้าปลีก ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • หลักสูตร Food Business Development Program สถาบันอาหาร
 • หลักสูตร Advanced Franchise Program และหลักสูตร Mini MBA in Retail & Franchise บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • หลักสูตร Sales Analysis, Franchise Your Business และ Train The Trainer บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ปรึกษาการวางระบบปฏิบัติการ (Operation) และการเขียนคู่มือปฏิบัติการ ร้านต้นแบบ (Prototype Manual) และคู่มือปฏิบัติการ ด้านแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) ของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก การศึกษา และธุรกิจบริการ มากกว่า 100 กิจการ อาทิเช่น Café Amazon, Samsung Brand shop, Sukishi Intergroup และ PTTRM (Jiffy) เป็นต้น
 • ทีมที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์ต่างประเทศ (International Franchise) : A&W Restaurants
 • ที่ปรึกษาการวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis) ของธุรกิจ
 • ทีมผู้ตรวจประเมิน โครงการมาตรฐานแฟรนไชส์ และคณะกรรมการพิจารณารางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • เขียนบทความเกี่ยวกับ Franchise Operation ให้กับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์

ประสบการณ์ฝึกอบรม     

 • หลักสูตร “GMP & HACCP” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร “ISO 9001:2000” RWTUV
 • หลักสูตร “นักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ” (Enterprise Diagnosis and Consultation Project) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร “Supply Chain Management & SCOR Model for Consultant” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร “Basic Diagnosis for Retail and Wholesale” JETRO Bangkok, Department of Business Development.
 • หลักสูตร Mini MBA in Hotel and Resort management
 • หลักสูตร Mini MBA in Franchise, Business Coach and Consulting Co.,Ltd.
 • ศึกษาดูงานระบบแฟรนไชส์ต่างประเทศ (International Franchise) : A&W Restaurants (Restaurant Support Center) ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ

 • ทีมงานวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรที่ปรึกษา ISO 9000, GMP & HACCP
 • วิทยากรที่ปรึกษาโครงการ Supply Chain Management for SMEs บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) ฝ่ายพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA) เช่น การวินิจฉัยสถานประกอบการในโครงการ MDICP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และการสร้างมาตรฐานในองค์กร เช่น ข้อกำหนด ISO 9001 : 2000, Internal Auditor ISO 9001 : 2000, KPIs & Balance Scorecard, กลยุทธ์การบริหาร, การวิเคราะห์การขาย, การวินิจฉัยร้านค้าปลีก-ค้าส่ง