การขยายธุรกิจ

อ.เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล

Franchise Marketing and Prototype Developing Consultant

Director of Digital Design Department

ตำแหน่งปัจจุบัน

   • กรรมการบริหาร บริษัท Business Coach and Consulting
   • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาร้านต้นแบบ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

ประสบการณ์ทำงาน

   • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
    ปีงบประมาณ 2559 (Myanmar, Philippines) กระทรวงพาณิชย์
   • โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ตามโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2559 (Indonesia, Singapore, Cambodia, Vietnam, China) กระทรวงพาณิชย์
   • โครงการธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
   • Account Executive, Bestout Co., Ltd.
   • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เทคโนโยลี ซับพลาย จำกัด ฝ่ายงาน Sign A Rama.
   • จัดซื้อ บริษัท อัลพาย กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
   • โครงการการจัดการร้านค้า บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
   • ผู้ประสานงานและบริหารงานโครงการจัดนิทรรศการ บริษัท แฟรนเซิฟร์ จำกัด
    • บริหารงานโครงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 19 จังหวัดภาคอีสาน
   • ผู้ประสานจัดงานนิทรรศการ
    • THAI FEX AND THAI MEX 2003
    • Thailand Health & Beauty Show 2003
    • Thailand SMEs EXPO 2003
    • Franchise B2B Thailand Road Show 2003 จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ และอุดรธานี

Area of Expertises

   • Digital Design
   • Prototype Development

การศึกษา

   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • Mini MBA In Franchise Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   • Certificate of Business Advisor Kasetsart University (CBA-KU)