บริษัท บิสิเนสโค้ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป ที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

     ในการประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจและจัดฝึกอบรมสัมมนาของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีความมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งที่เป็น ลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต รวมไปถึงบุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา เพื่อวัตถุประสงค์บางประการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

     นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สถานประกอบการ หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

     บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯ จะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

  1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

     วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

     โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์) และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความประสงค์จะได้รับจากบริษัทฯ โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

     เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงาน นามบัตร เอกสารประจำตัวอื่น ๆ) ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียงบันทึก ข้อมูลจากกล้องวีดิโอ บันทึกจากกล้องวีดิโอ หมายเลขทะเบียนรถ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวให้หมายรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” ดังอธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

1.2 ข้อมูลการติดต่อ

     เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล บัญชีผู้ใช้ไลน์ หรือบัญชีเฟซบุ๊ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

1.3 ข้อมูลทางเทคนิค

     ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Email เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และ คุกกี้ (Cookie) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่างๆ 

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน  (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”)

     บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

     หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ และข้อมูลการติดต่อ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

 

  1. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด

     บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     2.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอม

     บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

     (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม

     (ข) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) เพื่อใช้ดำเนินการในกรณีเกี่ยวกับสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือเพื่อเหตุฉุกเฉินอื่นใด

     (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่ร้องเรียน/การแจ้งเหตุ (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งข้อมูลเบาะแส ติดต่อประสานงาน และปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

     ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “ติดต่อบริษัทฯ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

     2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้างถึง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อลงทะเบียน หรือยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียนรับบริการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ พิสูจน์หรือยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ

(ข) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อใด ๆ การจัดส่งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้สิทธิประโยชน์ (เช่น การลดราคา) เพื่อขอรายละเอียดที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อออกใบแจ้งหนี้และติดตามหนี้

(ค) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาตามเรื่องที่ร้องเรียนมาและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบกลับผลการดำเนินการ การตรวจสอบ 

(ง) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

 (จ) เพื่อจัดทำแบบสอบถาม เช่น เพื่อสำรวจความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการ หรือส่งเสริมการตลาดและการอำนวยความสะดวก

 (ฉ) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำรายงานภายในบริษัทฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติ การประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานภายในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน และเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของการดำเนินงานภายใน เพื่อวางแผนและวางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และนโยบายองค์กร และเพื่อพัฒนาการประกอบกิจการ หรือต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

(ช) เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

(ซ) เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ และเพื่อแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ

(ฌ) เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือให้ความร่วมมือกับ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

     ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

 

  1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

     บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

3.1 ผู้ให้บริการของบริษัทฯ

     บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (3) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร (4) ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ สร้างสรรค์งานโฆษณา ทรัพยากรบุคคล หรือด้านการสื่อสาร (5) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (6) บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียน และ/หรือ (7) ผู้ให้บริการจัดทำผลสำรวจ

     ทั้งนี้ ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ ที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

3.2 ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

     บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ (3) ผู้สอบบัญชีซึ่งให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากบริษัทฯ ตามข้อ 3 นี้ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

  1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

 

  1. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

     คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามข้อมูลซึ่งใช้เพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ บางประเภทนั้นมีความจำเป็น (necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่คุกกี้บางประเภทนั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้ประเภทดังกล่าวจะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของผู้ใช้บริการ

     คุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น

      โดยปกติ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้มี การติดตามโดยคุกกี้ อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของอาจถูกจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายการใช้งานคุกกี้”  ได้ที่ https://www.coachandconsulting.com/pdpa/Cookiespolicy 

 

  1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

     บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

  1. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

     7.1 การเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ตลอดจนขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ

     7.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย

    7.3 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กับบริษัทฯ หรือ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     7.4 การคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     7.5 การระงับการใช้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์บางประการ

     7.6 การถอนความยินยอม สําหรับวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

     7.7 การลบหรือทําลาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดําเนินการลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นเสียแต่ว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย    

     7.8 การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

  1. รายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ

      หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

 

บริษัท บิสิเนสโค้ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 872/10 หมู่บ้านเดอะริชเอกชัย ถ.เอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

อีเมล: info@coachandconsulting.com   เบอร์โทรศัพท์: 0 24501335 ต่อ 13

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป