การขยายธุรกิจ

ก่อนจะมีการขยายตัวของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือการนำโมเดล หรือตัวอย่างธุรกิจนั้นๆ ทดลองสร้าง เพื่อตรวจสอบดูว่า ตรงกับความต้องการผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่า Prototype Development นั่นเองค่ะ

✨Prototype Development คือการสร้าง และพัฒนาร้านต้นแบบ เพื่อนำโมเดลสินค้า หรือบริการของธุรกิจ ทดลองจำหน่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อนำผลตอบรับ กลับมาปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

👉🏻Business Design
การออกแบบภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด เช่น ขายหรือให้บริการอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร ขายช่องทางใด มีหน้าร้านหรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าไร เป็นต้น

👉🏻Business Concept
การกำหนดแนวคิด และทิศทางให้ธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินได้อย่างมีแบบแผน เช่น จุดแข็งของธุรกิจที่ได้เปรียบคู่แข่ง แผนการขาย การสร้างเรื่องราวให้ธุรกิจ รวมไปถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เป็นต้น

👉🏻Product Concept
การวางรูปแบบในสร้างสินค้า และบริการ เพื่อดำเนินการผลิต และจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผลิตตามการใช้งาน ผลิตตามเทรนด์ หรือกระแสในช่วงเวลาหนึ่ง รวมไปถึงออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแบบใด เป็นต้น

👉🏻Brand Concept
การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ให้เข้าใจแบรนด์ได้อย่างชัดเจน เช่น ตราสินค้า สัญลักษณ์ Mascot สโลแกน เป็นต้น

การพัฒนาร้านต้นแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของสินค้า เพื่อนำไปปรับปรุง ก่อนจัดจำหน่ายจริง เป็นขั้นตอนที่ช่วยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.