โครงการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจต้นแบบ

โครงการให้คำปรึกษา “การพัฒนาธุรกิจต้นแบบ” โดยที่ปรึกษาทำหน้าที่วางแผนการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ เริ่มจากการออกแบบพัฒนารูปแบบร้านให้มีเอกลักษณ์ มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสาขาให้มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมการในการขยายธุรกิจในรูปแบบร้านสาขาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การดำเนินงานของที่ปรึกษาจะวางแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมในการกำหนดแนวคิด การวิเคราะห์สภาพตลาด กำหนดทิศทางและตำแหน่งทางการตลาด (Business Concept) จากนั้นจึงวางแผนกลยุทธ์พร้อมการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Strategic Business Plan) การกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการ (Merchandise) พร้อมการจัดทำคู่มือการบริหารและปฏิบัติการ (Operations Manual for Prototype Business) จากนั้นจึงจัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาด (External & Internal Marketing Plan) เพื่อการพัฒนาให้ระบบธุรกิจต้นแบบมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการพัฒนาธุรกิจร้านต้นแบบ  เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจ ทายาทรับช่วงต่อธุรกิจ โรงงานผู้ผลิตสินค้า หรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่แล้ว ทุกประเภทธุรกิจ ที่ต้องการสร้างหน้าร้านต้นแบบ ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน ที่มีอยู่ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน หรือจากที่ไม่เคยมีหน้าร้านต้นแบบมาก่อน  ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของธุรกิจ และรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจ โดยการพัฒนาร้านต้นแบบไม่ได้มองแค่ตกแต่งร้านสวยเพียงอย่างเดียว การออกแบบโมเดลธุรกิจ การลงทุนที่เหมาะสม ระบบการบริหารจัดการภายในร้านที่ใช้ได้จริง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ และกระบวนการให้บริการต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดยอดขายที่สอดคล้องเป้าหมายของธุรกิจที่วางไว้  ร้านต้นแบบที่มีมาตรฐานถือรากฐานสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงานที่ปรึกษา

  • การประชุมครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นโครงการงานที่ปรึกษา อธิบายกระบวนการให้คำปรึกษา รายละเอียดในโครงการฯ
  • ศึกษาและเก็บข้อมูลธุรกิจ Site Visit เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาเข้าใจรายละเอียดภาพรวมธุรกิจที่รับคำปรึกษา
  • ทีมที่ปรึกษาเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญตามแผนงานโครงการฯ นำเสนอให้กับทางทีมผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาจะเข้าประชุมและนำเสนอในทุกสัปดาห์
  • การสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง ปัญหาที่พบ งานที่ติดตามในครั้งถัดไป
  • การให้คำปรึกษาทั่วไป ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
  • การจัดส่งมอบเครื่องมือตามแผนงานโครงการฯ ให้กับทางทีมผู้บริหาร การทำงานจะดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ที่ระบุไว้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ได้วางไว้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-550-2134

add line Click!

สนใจเข้าร่วมโครงการ