SERVICES

ออกแบบและพัฒนาธุรกิจต้นแบบ Business Design Development
พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์และการขายแฟรนไชส์ Franchise Development Program
พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ International Franchise Development
หลักสูตรอบรม Training Course

ออกแบบและพัฒนาธุรกิจต้นแบบ 
Business Design Development

โครงการให้คำปรึกษา “การออกแบบและพัฒนาธุรกิจต้นแบบ”
ประกอบไปด้วย

เริ่มจากการออกแบบพัฒนารูปแบบร้านให้มีเอกลักษณ์ มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสาขาให้มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมการในการขยายธุรกิจในรูปแบบร้านสาขาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การดำเนินงานของที่ปรึกษาจะวางแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมในการกำหนดแนวคิด การวิเคราะห์สภาพตลาด กำหนดทิศทางและตำแหน่งทางการตลาด (Business Concept) จากนั้นจึงวางแผนกลยุทธ์พร้อมการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Strategic Business Plan) การกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการ (Merchandise) พร้อมการจัดทำคู่มือการบริหารและปฏิบัติการ (Operations Manual for Prototype Business) จากนั้นจึงจัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาด (External & Internal Marketing Plan) เพื่อการพัฒนาให้ระบบธุรกิจต้นแบบมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการพัฒนาธุรกิจร้านต้นแบบ  เหมาะสำหรับ...

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจ ทายาทรับช่วงต่อธุรกิจ วางแผนการขยายธุรกิจ
การจัดการร้านสาขา โรงงานผู้ผลิตสินค้า หรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่แล้ว ทุกประเภทธุรกิจ ที่ต้องการสร้างหน้าร้านต้นแบบ ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน ที่มีอยู่ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน หรือจากที่ไม่เคยมีหน้าร้านต้นแบบมาก่อน  ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของธุรกิจ และรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจ โดยการพัฒนาร้านต้นแบบไม่ได้มองแค่ตกแต่งร้านสวยเพียงอย่างเดียว การออกแบบโมเดลธุรกิจ การลงทุนที่เหมาะสม ระบบการบริหารจัดการภายในร้านที่ใช้ได้จริง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ และกระบวนการให้บริการต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดยอดขายที่สอดคล้องเป้าหมายของธุรกิจที่วางไว้  ร้านต้นแบบที่มีมาตรฐานถือรากฐานสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงานที่ปรึกษาธุรกิจ

   • การประชุมครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นโครงการงานที่ปรึกษา อธิบายกระบวนการให้คำปรึกษา รายละเอียดในโครงการฯ
   • ศึกษาและเก็บข้อมูลธุรกิจ Site Visit เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาเข้าใจรายละเอียดภาพรวมธุรกิจที่รับคำปรึกษา
   • ทีมที่ปรึกษาเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญตามแผนงานโครงการฯ นำเสนอให้กับทางทีมผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาจะเข้าประชุมและนำเสนอในทุกสัปดาห์
   • การสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง ปัญหาที่พบ งานที่ติดตามในครั้งถัดไป
   • การให้คำปรึกษาทั่วไป ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
   • การจัดส่งมอบเครื่องมือตามแผนงานโครงการฯ ให้กับทางทีมผู้บริหาร การทำงานจะดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ที่ระบุไว้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ได้วางไว้
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการการติดต่อกลับ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จากเราได้ ผ่านทางเหล่านี้! 

พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์และการขายแฟรนไชส์ Franchise Development Program

โครงการให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์
ประกอบด้วย

 • Strategic Planning and Program Structure การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

แม้มีธุรกิจแล้ว การทบทวน สรุป และ ออกแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อต้องนำธุรกิจของคุณไปให้คนอื่นทำในรูปแบบเดียวกัน การสรุปงบประมาณการลงทุน และ งบประมาณการคืนทุนให้เห็นเป็นภาพชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ และยังมีการสรุปงบประมาณในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่ธุรกิจของคุณที่ที่ปรึกษาธุรกิจจะสามารถออกแบบและแนะนำให้

 • Franchise Agreement การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์

การขายแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้งหรือติดขัด สัญญาแฟรนไชส์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดขอบเขตการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้ทั้งแฟรนไชส์ซอร์(เจ้าของแฟรนไชส์) และ แฟรนไชส์ซี(ผู้ลงทุนแฟรนไชส์) ได้รับทราบถึงขอบเขตการทำงานของตน ผู้ออกแบบสัญญาแฟรนไชส์จึงต้องเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้เฉพาะด้าน และเข้าใจในระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างดี จึงเป็นสาเหตุว่า ไม่ใช่นักกฎหมายที่ไหนก็ทำให้คุณได้

 • Franchise Operations Manual การพัฒนาคู่มือปฎิบัติการ

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเพื่อส่งต่อให้แก่แฟรนไชส์ซีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกำหนดว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณที่ได้ขายออกไปนั้นจะมีมาตรฐานตรงกันกับสาขาของคุณเองหรือไม่ การทำคู่มือปฏิบัติการจึงต้องละเอียด และครอบคลุมทุกกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่สูตรอาหาร หรือ วิธีการขายสินค้า แต่จำเป็นต้องบอกตั้งแต่ การจัดการหลังบ้าน และ หน้าบ้าน การจัดการร้านสาขา ที่ปรึกษาธุรกิจ จะสามารถคัดข้อมูลที่คุณมี และเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณขาด เพื่อสร้างเป็นคู่มือปฏิบัติการที่มีมาตรฐานให้นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 • Franchise Marketing Plan การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

แม้จะมีทีมการตลาดที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว หากแต่การขายแฟรนไชส์ต้องแยกออกจากการทำการตลาดในส่วนหลักของธุรกิจ เพราะเป็นการขายทั้งธุรกิจ ไม่ใช่การขายสินค้าของคุณ การวางแผนการทำการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์การขายธุรกิจ และขั้นตอนการคัดเลือกนักลงทุน จึงจำเป็นต้องมีผู้แนะนำ และ ชี้ให้เห็นทีละขั้นตอน ทั้งในสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็น

 • Franchise Training Program การฝึกอบรมบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์

หลังจากกระบวนการที่เราได้สร้างแบบแผนการพัฒนาธุรกิจของคุณสู่ระบบแฟรนไชส์ หากมีเป็นเพียงแผนแต่ไม่มีผู้ลงมือก็จะไม่เกิดเป็นความสำเร็จ เราจึงต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจของท่านให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

 • Franchsie Selling Process การช่วยลงมือขายแฟรนไชส์

สำหรับบางองค์กรที่อาจยังไม่มีทีมที่พร้อม เราก็สามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นการขาย แฟรนไชส์ ทั้งเตรียมพร้อมในส่วนของการประชาสัมพันธ์ และ คัดเลือกผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ เป็นต้นแบบให้แก่ทีมบุคคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อให้ทีมสามารถทำงานต่อไปได้แม้ไม่มีที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไชส์  เหมาะสำหรับ...

  • ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ต้องการพัฒนา ขยาย และเติบโตต่อ ด้วยการสร้างระบบสาขา
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการการติดต่อกลับ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จากเราได้ ผ่านทางช่องเหล่านี้!

พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ International Franchise Development

โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ International Franchise Development ประกอบด้วย

1.Strategic Plan การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

2.Franchise International Agreement การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์

3.Franchise Operations Manual การพัฒนาคู่มือปฎิบัติการ

4.Franchise Recruitment and Selection Process การรับสมัครและคัดเลือกผู้ลงทุนแฟรนไชส์

5.Franchise Business Training การฝึกอบรมบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ เราเตรียมความในทุกแง่มุมทั้งด้านการขายและการตลาด แฟรนไชส์ต่างประเทศ ข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ การจดเครื่องหมายการค้า/บริการ

โครงการพัฒนาระบบแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ เหมาะสำหรับ...

  • ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ต้องการพัฒนา ขยาย และเติบโตต่อ ด้วยการสร้างระบบสาขา
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการการติดต่อกลับ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จากเราได้ ผ่านทางช่องเหล่านี้!

หลักสูตรอบรม Training Course

 • หลักสูตรสัมมนา
 • โครงการงานที่ปรึกษาร่วมกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่เวทีการค้าระดับสากล
 • การให้บริการจัดหลักสูตร In House Training เฉพาะรายธุรกิจ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการการติดต่อกลับ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จากเราได้ ผ่านทางช่องเหล่านี้!

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม