What we do?

บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

Business Design
Development

ออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจต้นแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ เราสามารถนำมาพัฒนาให้คุณ ด้วยกระบวนการ

Franchise Business
Development

ระบบแฟรนไชส์
และการขายแฟรนไชส์

มีธุรกิจอยู่แล้ว อยากขยายต่อสู่ระบบแฟรนไชส์ หรือ ระบบสาขา ไม่ใช่เรื่องยากหากมีประสบการณ์

International Franchise
Development

การขยายธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

สร้างระบบแฟรนไชส์ในประเทศ หากอยากขยายสู่ต่างประเทศ ระบบแบบเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อขยายสู่ต่างประเทศ

Training
Course

หลักสูตรอบรมสัมมนา

หลักสูตรอบรม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทางในหัวข้อการอบรม และหลักสูตรบรรยายเฉพาะธุรกิจ

BCC คือ Business Coach and Consultants

" BCC สร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจและสร้างรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่ได้เปรียบ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริง "

วิทยากรอบรมสัมมนา

หลักการของ BCC
(BCC Procedures)

สร้างเครือข่ายธุรกิจด้านค้าปลีกแฟรนไชส์ พัฒนามืออาชีพด้านการบริหารจัดการ    ทั้งผู้ประกอบการและทีมงานสู่ระบบการบริหาร จัดการธุรกิจรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ

เราเป็นทั้ง โค้ช และ ที่ปรึกษา ในการพัฒนาและการขยายธุรกิจ
เราเป็นผู้นำในการจัดสัมมนาฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงการปฏิบัติและด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจ

Business Coach and Consulting
ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจของคุณ

Our Team Leader

Dr.Peerapong Kitiveshphokhawat

" THINK RIGHT DO RIGHT
ความสำเร็จของท่าน...
ความเชี่ยวชาญของเรา "

Business Coach เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ และทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งการทำธุรกิจระบบแฟรนไชส์,ธุรกิจค้าปลีก,การตลาด,การบริหารจัดการ,การปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

วิทยากรอบรมสัมมนา

Let the numbers speak!

จำนวนธุรกิจที่เราได้ร่วมพัฒนามา

food
FOOD & BEVERAGE
PROJECTS
service
Service
PROJECTS
education
Education
PROJECTS
retail
Retail
PROJECTS

Courses

หลักสูตรอบรมธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

Explore the Solutions

ธุรกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขก็ต้องแตกต่าง

แต่อยู่บนแผนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยกระบวนการดังนี้

  • Strategy  การวางกลยุทธ์
  • Legal Agreement  การร่างข้อตกลงทางกฎหมาย
  • Operation  การจัดการระบบปฏิบัติการและสร้างคู่มือ
  • Marketing  การวางแผนการตลาด
  • Training  การอบรม

Our Team

ทีมที่ปรึกษาธุรกิจของเราทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาธุรกิจมาแล้ว

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Founder

ผู้ก่อตั้ง

Business Coach and Consulting

ได้รองรับการเป็น Certified Franchise Executive (CFE) จากสหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Principal Consultant

ประธานที่ปรึกษา

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายระบบปฏิบัติการ
และการพัฒนาคู่มือประกอบธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Franchise Strategic Consultant

กรรมการผู้จัดการ

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

Insights

บทความของเราเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ และการมองภาพการขยายธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Request
a call back

ปรึกษา วางแผน พัฒนาธุรกิจ กับทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ตัวจริง!

Fill the form: