นิยามแฟรนไชส์

ยังมีคำถาม ที่เข้ามาเพื่อจะให้ยืนยันถึง นิยามเบื้องต้นของธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ท่านผู้อ่านบอกว่าต้องการเข้าใจชัดเจนเสียก่อนสำหรับใช้เป็นความเข้าใจในการแยกแยะธุรกิจต่างๆ ขณะนี้ ที่มีมากขึ้นและบอกว่าเป็นระบบแฟรนไชส์ ก็คงต้องตอบสนองท่านผู้มีอุปการะ คุณเสียก่อนนะครับ

จริงๆแล้วระบบแฟรนไชส์นั้นมีรูปแบบแตกต่างกันหลายอย่าง และมีการพัฒนาการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นตามสังคมที่เปลี่ยนไป แต่โดยหลักๆแล้วก็พอจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

ธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นโดยทั่วไปจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ ประการแรกต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ โดยที่ระบบธุรกิจจะมีการทำงานที่เป็นกลุ่ม มาตรฐานเดียวกัน วิธีการบริการ หรือสินค้าจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่เฉพาะที่คิดค้นขึ้น ประการต่อมาคือ ธุรกิจจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสอนงานและช่วยเหลือในการดำเนินงาน การใช้เครื่องหมายการค้าและวิธีนำเสนอสินค้าต่างเป็นแบบเดียวกัน ประการสุดท้าย การที่ธุรกิจทั้งระบบจะดำเนินไปได้ด้วยดี ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพัฒนา จึงกำหนดการเก็บค่าใช้จ่ายด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการบริหารงานอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) ที่มีการจัดเก็บในครั้งแรก และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง On Going ในการดำเนินธุรกิจนั้น ธุรกิจแต่ละรายดำเนินการได้ดีมากแค่ใหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดการขององค์กรเองไม่ขึ้นอยู่ว่า เป็นธุรกิจแฟรนไชส์แล้วจะต้องสำเร็จเสมอไป เพียงแต่ระบบแฟรนไชส์จะช่วยเกื้อให้การขยายงานระบบสาขาทำได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

นิยามของระบบธุรกิจที่เรียกว่า แฟรนไชส์จากหลายมุมมอง

ในมุมของผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ก็คือ การขยายตลาดโดยการค้าปลีกของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแลกกับการชำระค่าธรรมเนียม มีประโยชน์ในด้านของมีคนมาช่วยขายโดยที่ไม่ต้องลงทุนเสี่ยงในการเริ่มธุรกิจเอง มีคนมาช่วยทำตลาดให้ เป็นวิธีการขยายสาขาโดยไม่ต้องลงทุน และยังสร้างรายได้จากแฟรนไชส์ซี เช่น การเก็บค่าแรกเข้า และ ค่าโฆษณาหรือค่าการส่งเสริมการตลาดที่เกิดขึ้น

ในมุมมองของกฎหมาย ก็คือ แฟรนไชส์ซีได้รับมอบสิทธิในการเสนอ จำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้แผนการตลาดที่ระบุไว้เป็นสำคัญ เช่น เครื่องหมายการค้า ช่องทางการค้าและโฆษณา ในเมื่อ แฟรนไชส์ซีซื้อระบบธุรกิจของ แฟรนไชส์ซอร์แล้ว สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีให้คือ ระบบธุรกิจและแผนงานต่างๆในการจัดการด้านต่างๆให้พร้อม แฟรนไชส์ซอร์ต้องช่วยในเรื่องต่างๆเพื่อการเริ่มธุรกิจ เช่น เรื่อง การตกแต่ง การออกแบบร้าน ให้ความช่วยเหลือการประกอบการช่วงการเริ่มธุรกิจ

แฟรนไชส์ซีต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งทางตรง เช่น ค่า Franchise Fee หรือ ค่า Royalty Fee ที่มีข้อตกลงการจ่ายชัดเจนและ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่จะเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโดยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานจากส่วนกลาง การจัดส่งเสริมการขาย (Promotion) ในพื้นที่ท้องถิ่นของแฟรนไชส์ซีเอง โดยการคิดค่าใช้จ่ายอาจมีหลายรูปแบบ เช่นถ้าแฟรนไชส์ซีในภาคอิสาน มีช่วงที่เป็นเทศกาลเข้าพรรษามีการจัดงานแห่เทียน ร้านที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์แต่เดิมไม่มีแผนการบริษัทอยู่เลย เนื่องจากการยิงสื่อไปโดยรวมๆทั้งหมดใช้แผนงานกลางของ แต่เมื่อแฟรนไชส์ซีขอมาว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก จะทำอย่างไรที่จะสามารถจัดให้มีการส่งเสริมการขายในพื้นที่ ณ ช่วงเวลานี้ การจัดงานดังกล่าวก็คือค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้น

เรื่องราวของแฟรนไชส์จะเป็นไปด้วยดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับการสร้างตลาด สร้างตราจะต้องมีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงของตลาดและความพอใจของลูกค้า ตัวองค์กรมีการจัดการอย่างมีระบบทำให้การดำเนินงานราบรื่น และมีการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามส่วนคือ เครื่องหมายของการดำเนินธุรกิจกิจที่ดี ที่เป็นข้อแตกต่างไปบ้างจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น

 

สรุป นิยามของคำว่าแฟรนไชส์ (franchise)

          การทำธุรกิจรูปแบบนี้ต้องอาศัยการ ช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทำงานชัดเจน และแฟรนไชส์เป็นการดำเนินธุรกิจที่สามารถจะสร้างร้านค้าเล็กๆ ให้รวมตัวกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ สรุปได้ว่า

ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ (franchising) คือกระบวนการทางธุรกิจซึ่งกลุ่มบุคคลที่ได้พัฒนาวิธีการอันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการประกอบการและการจัดการธุรกิจ ได้ถ่ายทอดสิทธิในการประกอบการธุรกิจรูปแบบดังกล่าวให้กับกลุ่มบุคคลอื่นภายใต้ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงทางกฏหมายระหว่างกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มในข้างต้น

ธุรกิจแฟรนไชส์จะเกาะติดไปกับวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ เป็นการบริหารความเชี่ยวชาญ การบริหารงานที่สานประโยชน์ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ต้องอาศัยความอดทน และทุ่มเทในการสร้างระบบขึ้นมา ถึงวันนี้ธุรกิจแฟรนไชส์มีบทพิสูจน์มามากกว่าห้าสิบปี และอัตราการเติบโตเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และนี่คือรูปแบบอนาคตของการจัดการธุรกิจค้าปลีกต่อไปอย่างแน่นอน [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]